Klubový kódex Tlačiť

Predstaviteľ člena Medzinárodného klubu SR:

1/ rešpektuje skutočnosť, že Medzinárodný klub SR je politicky neutrálny a že sa vnútropolitické nezhody medzi stúpencami jednotlivých politikých strán či hnutí na klubových stretnutiach neriešia,

2/ vo svojich vystúpeniach v diskusii, ako aj v rozhovoroch počas klubových akcií kultúrnosťou a nekonfrontačnosťou svojho prejavu prispieva k vytváraniu atmosféry vzájomnej názorovej tolerancie a porozumenia,

3/ využíva možnosť hlasovania členov klubu o programe činnosti MK SR v nadchádzajúcom kalendárnom roku a tým aj konania akcií klubu v maximálnom súlade so záujmami väčšiny členov a podľa svojich časových možností aj v stanovenom termíne prispeje vlastným námetom do tém predkladaných na hlasovanie,

4/ na klubových akciách nadväzuje nové kontakty a rozvíja osobné vzťahy založené na vzájomnom rešpekte a úcte k druhému,

5/ potvrdzuje svoju účasť na klubovom stretnutí zaslaním návratky v stanovenom termíne, v prípade zmeny túto oznámi sekretariátu klubu najneskôr deň pred konaním akcie,

6/ na klubové akcie chodí včas a počíta preto aj s časovou rezervou pre prípad zdržania v dôsledku prehustenej dopravy, hľadania miesta na parkovanie a pod.,

7/ na klubové akcie nosí so sebou dostatok svojich vizitiek, aby ich mohol poskytnúť tým ich účastníkom, s ktorými sa zoznámi,

8/ vystúpenia hostí klubu nenarušuje hlasitým hovorom s inými účastníkmi klubového stretnutia, používaním mobilného telefónu a pod.,

9/ na klubové stretnutia chodí v spoločenskom oblečení, t.j. u pánov v obleku s kravatou a rešpektuje prípadné požiadavky na druh oblečenia uvedené na klubovej pozvánke, napr. smoking pri plesoch, alebo neformálne oblečenie, t.j. u mužov bez kravaty v prípade akcie na golfovom ihrisku, v prírode a pod.,

10/ o prípadnej zmene adresy člena klubu, jeho názvu, telefónnych a faxových čísiel, mailovej adresy, IČO, DIČ a pod., ako aj o personálnych zmenách v najvyššom vedení organizácie včas informuje sekretariát klubu,

11/ zabezpečuje včasné platenie členského príspevku, resp. v prípade, že jeho /jej/ organizácia v členstve v MK SR z akýchkoľvek dôvodov nemieni pokračovať, oznámi to písomne sekretariátu klubu.

Autor klubového kódexu: Ing. Rudolf Hromádka, predseda MK SR

Kódex bol schválený na zasadnutí Rady MK SR 3. decembra 1999