Stručne o klube Tlačiť

Bratislava

Medzinárodný klub SR /MK SR/ je ne­zis­ko­vé a pol­i­ticky neutrálne záujmové združenie, kto­ré vznik­lo v januári 1993. V roku 2003 bol na základe hlasovania členov pôvodný názov Medzinárodný klub doplnený na Medzinárodný klub SR a v tomto zmysle bola upravená aj jeho registrácia na Ministerstve vnútra SR. Medzinárodný klub SR je najdlhšie pôsobiacim klubom svojho druhu v Slovenskej republike.

Vzdelávanie ako ťažisko činnosti klubu

Cieľom činnosti klubu je podporovať roz­voj medzinárodnej ekon­o­mick­ej a in­ej spolupráce, členstvo SR v Európskej únii, NATO a v ďaľších medzinárodných zos­ku­pen­i­ach, získavať informácie od­ najpovolanejších predstaviteľov SR o slov­enskej ekon­o­mike, šíriť poz­nat­ky o najnovších tren­doch vo svete a rozvíjať osobné kon­takty. Ťažisko činnosti klubu je vo vzdelávaní predstaviteľov členov klubu prostredníctvom vystúpení a prednášok najpovolanejších vládnych činiteľov a expertov k problematike o ktorú prejavia záujem.

Ako je stanovené v klubovom kódexe predstavitelia organizácie – člena klubu rešpektujú skutočnosť, že Medzinárodný klub SR je politicky neutrálny a že sa vnútropolitické nezhody medzi stúpencami jednotlivých politikých strán či hnutí na klubových stretnutiach neriešia. Vo svojich vystúpeniach v diskusii, ako aj v rozhovoroch počas klubových akcií kultúrnosťou a nekonfrontačnosťou svojho prejavu prispievajú k vytváraniu atmosféry vzájomnej názorovej tolerancie a porozumenia,

Na rozdiel od niektorých iných klubov a združení MK SR neprijíma žiadne rezolúcie, neposiela svoje stanoviská, nepredkladá vláde či iným orgánom svoje návrhy a pod. V rámci „spätnej väzby“ však diskusnými príspevkami predstaviteľov členov klubu po vystúpeniach vládnych činiteľov prispieva k ich poznaniu názorov na jednotlivé problémy slovenskej spoločnosti vrátane slušne a neurážlivo formulovaných kritických postrehov či odlišných návrhov na riešenie.

Hlasovanie o programe činnosti ako prejav súladu s označením „záujmové združenie“

Medzinárodný klub SR sa od ostatných klubov významne odlišuje aj svojim každoročným písomným hlasovaním členov o programe činnosti klubu v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Hlasuje sa o témach predložených jednotlivými členmi a Radou MK SR. Vďaka hlasovaniu klub organizuje akcie, ktoré sú v maximálnom súlade so želaním väčšiny jeho členov. Viaceré ďaľšie kluby organizujú akcie „ad hoc“ na témy, na výber ktorých ich členovia nemajú žiaden vplyv.
Hlasovaním o programe činnosti klub tak aj konkrétne spĺňa podmienky stanovené pre záujmové združenia, organizuje akcie podľa záujmu väčšiny členov a nie len podľa vôle vedenia klubu či prípadných partikulárnych záujmov jeho niektorých členov.

Konk­rét­na činnosť klu­bu

Medzinárodný klub SR na základe ročných programov prijatých hlasovaním or­gan­i­zuje pra­cov­né stret­nu­tia svo­jich členov s významnými predstaviteľmi pol­i­tick­é­ho  a ekon­o­mick­é­ho života, zahraničnými činiteľmi a ex­pert­mi, ale aj exkurzie do významných závodov, priemyselných parkov a iných celoslovensky významných objektov, ďalej spoločenské a oddychové akcie ako plesy či golfové turnaje, klubové kvízy zo znalostí z rôznych oblastí života a pod.

Od svojho vzniku v roku 1993 do polovice roka 2013 Medzinárodný klub SR zorganizoval spolu 190 klubových stretnutí. Ich témami bo­li napr. hospodárska pol­i­ti­ka vlády, zahraničný ob­chod, zahraničná pol­i­tika, medzinárodné fi­nan­cie, zahraničné investície na Slo­vens­ku, cestovný ruch, menová pol­i­ti­ka NBS, zahraničná po­moc, privatizácia, členstvo SR v EÚ a NATO, globalizácia, životný štýl manažéra, zavádzanie eura, finančná a hospodárska kríza, atď., ale v tomto počte bolo aj 20 plesov a 15 golfových turnajov. Ak­cie sú vždy spoj­e­né s obe­dom či kok­tai­lom. Klub zor­gan­i­zo­val aj vyše 40 seminárov o spoločenskej etikete a protokole tak pre členov ako aj nečlenov klubu a 6 akcií propagujúcich Slovensko v zahraničí a to v USA, Mexiku, Taliansku, Argentíne, Portugalsku a Rakúsku. Za celé obdobie od roku 1993 doteraz činnosť klubu nebola nikdy prerušená, čo svedčí o organizačnej stabilite klubu.

Na podujatiach klubu sa zúčastnili mnohé známe osobnosti

I. Gašparovič, V. Klaus, M. Šefčovič, M. Lajčák, J. Jasovský, Ľ. Jahnátek, Ľ. Vážny, V. Tomanová, J. Kubiš, M. Janušek, J. Figeľ, I. Šramko, V. Veteška, S. Kozlík, V. Maňka, M. Flašíková-Beňová, P. Hrušovský, I. Mikloš, E. Ku­kan, P. Magvaši, M. Gregor, P. Csáky, J. Šoth, P. Burián, F. Palko, L. Gyu­rovsz­ky, P. Rusko, Ľ. Kaník, R. Nemc­sics,  I. Korčok, R. Káčer, V. Podstránsky, J. Brocka, Ľ. Fogaš, M. Kadlečíková, M. Ftáčnik, B. Schmögnerová, Ľ. Černák, M. Machová, M. Jus­ko, P. Hamžík, I. Sitek, E. Kohútiková, V. Masár, M. Šikula, P. Staněk, Š. Luby, J. Brhel, J. Šesták, P. Brňo, J. Foltín, D.Rozbora, J.Sipko, L.Vaškovič, R.Tóth, M.Klus, D.Čech, I. Rybárik, E. Sičáková-Beblavá, J. Spišiak, V. Soták, M. Majoroš, D. Kerný, J. Kiesel, pred­stav­i­te­lia EÚ, NATO, MMF, EBOR, EIB, veľvyslanci Nórska, Švajčiarska, USA, Ruska, Rakúska, Maďarska, Francúzska, Grécka, Cypru, Izraela, Bulharska, Kuby a ďalší zahraniční diplomati.

Miesta stretnutí klubu

Väčšinou išlo o veľmi prestížne pries­to­ry v Bra­tis­lave ako napr. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Sieň ústavy na Bra­tis­lavs­kom hrade, Re­du­ta, Moy­ze­so­va sieň, Kongresová sála NR SR, Ho­tel Carl­ton, Hotel Bôrik, Ho­tel Devín, Ho­tel Hol­i­day Inn, SÚZA MZV a EZ SR; mi­mo Bra­tis­la­vy to bo­li napr. Re­du­ta v Po­prade, Dôstojnícky pavilón v Komárne, Čierny orol v Prešove, Reduta v Lučenci, Ho­tel Grand v Star­om Smo­kov­ci, Zámok Smole­nice, Zámok Topoľčianky, Thermia Palace v Piešťanoch, Mestské divadlo v Levoči, Kursalón v Piešťanoch, Hotel Kaskády pri Sliači, Hotel Pod zámkom v Bojniciach, Hotel Jánošík v Liptovskom Mikuláši, Hotel Diamant Dudince, Wellness Hotel Chopok v Demänovskej Doline, Elesko Wine Park v Modre.

Bezkonkurenčná odlišnosť v činnosti MK SR od činnosti ostatných klu­bov

Klub pre svo­jich členov v rámci členských príspevkov zor­gan­i­zo­val aj početné spoločenské, poznávacie či oddychové akcie, exkurzie a pod., akými boli napr. ple­sy v Trenčianskych Tepliciach, Bratislave a Piešťanoch, golfové tur­na­je v Bernolákove a Piešťanoch, plav­by loďou po Du­na­ji s prehliadkou vodného diela v Gabčíkove, exkurzie do závodov Volks­wa­gen, Komárňanské lode­nice Al­ca­tel, KIA Motors a Atómová elektráreň v J. Bohuniciach, návšteva múzea TA­NAP v Tatranskej Lomnici, módne prehliadky pre členov klubu v Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi a Liptovskom Jáne, vyh­li­ad­ko­vé le­ty nad Nitrou, návšteva skanze­nov v Pribiline a Bardejovských kúpeľoch, preh­li­ad­ka ľadovej jas­kyne Sloboda v Demänovskej doline, návšteva medzinárodných výstav in­sit­né­ho ume­nia v Bratislave, vyhliadkové lety nad Nitrou, návšteva bratislavskej burzy, preh­li­ad­ka his­to­rick­é­ho ja­dra Bar­de­jo­va, módne prehliadky v Piešťanoch, Lučenci, Spišskej Novej Vsi a Liptovskom Jáne, návšteva výstavy Fulla 2002, záhradné slávnosti v Častej- Papierničke a Piešťanoch, účasť na­ troch predstaveniach  SĽUK-u, exkurzie do prie­my­sel­ných  par­kov v Kechneci a vo Vrábloch, návšteva predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach, prehliadka Nádvoria Európy v Komárne, preh­li­ad­ka gol­fo­vé­ho ih­ris­ka Šedý medveď na Táloch, návšteva Novohradského múzea v Lučenci, spoločná prechádzka oko­lo Štrbského Ple­sa, prehliadka oltára Majstra Pavla v Levoči, exkurzia do Mincovne Kremnica vrátane novej raziarne eura, prehliadka historických pamätihodností Skalice a originálnej výrobne Skalického trdelníka, exkurzia do rakúskeho Burgenlandu a návšteva Honorárneho konzulátu SR v Eisenstadte a okolitých viníc, návšteva výhliadky na Bratislavu z 31. poschodia Národnej banky Slovenska, možnosti využitia služieb termálnych kúpeľov v Dudinciach a Wellness Hotela Chopok v Demänovskej Doline, prehliadka vínnych pivníc a ochutnávka vína v Elesko Wine Park-u a taktiež stálej expozície  v Zoya múzeu v Modre.

 

Členská základňa klubu

Členmi klubu sú podnikateľské i nepodnikateľské sub­jekty, t.j. ak­cio­vé spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne pod­niky a organizácie, peňažné ústavy, zastúpenia zahraničných fi­riem a organizácií, agentúry, ces­tov­né kancelárie, le­tecké spoločnosti, výskumné ústavy, samosprávne celky ako mestá alebo obce, kultúrne za­ri­a­de­nia, inštitúcie a pod. Členstvo v klube je dobrovoľné. K 1.1.2010 Medzinárodný klub SR mal 133 registrovaných členov.