Vedenie klubu Tlačiť

 

Činnosť Medzinárodného klubu SR riadi predseda klubu a Rada MK.

Rada MK sa skladá z aktívnych predstaviteľov dlhoročných členov klubu so skúsenosťami z pracovných pobytov v zahraničí, z kontaktov so svojimi zahraničnými partnermi a so znalosťou cudzích jazykov, ako aj zo špičkových odborníkov z radov vedúcich pracovníkov centrálnych úradov a inštitúcií predovšetkým z ekonomickej oblasti, ktorí svojimi návrhmi v Rade MK a aktivitou na stretnutiach klubu prispievajú k zvýšeniu jeho profesionálnej úrovne.

Rada MK každoročne schvaľuje predovšetkým program činnosti klubu vychádzajúci z hlasovania členov o nimi a Radou MK predložených námetoch, prerokováva písomné správy o činnosti klubu, jeho hospodárení a rozpočte, informácie o stave členskej základne klubu, platení členských príspevkov, príprave významnejších akcií klubu a taktiež prijíma rozhodnutia o výške ročného členského príspevku, ako aj o dlhodobejších koncepčných zámeroch klubu. Členovia Rady MK sa podielajú na vedení pracovných stretnutí klubu. Rada MK sa schádza pravidelne trikrát ročne a to v apríli, októbri a decembri, v prípade potreby predseda klubu môže zvolať aj na mimoriadne zasadnutie.

Predseda klubu organizačne zabezpečuje všetky klubové akcie, a to tak pracovné stretnutia k členmi odhlasovaným témam, ako aj spoločenské, oddychové či poznávacie akcie akými sú napr. plesy, golfové turnaje, návštevy rôznych zaujímavých objektov a pod., zabezpečuje prednášajúcich a iných hostí, vedie pracovné stretnutia klubu, rozvíja kontakty s predstaviteľmi štátnych orgánov a samosprávy, zahraničnými diplomatmi, obchodnými zástupcami cudzích krajín, reprezentuje klub navonok, udržuje a rozvíja osobné kontakty s členmi klubu, zabezpečuje ich informovanosť a včasné zasielanie pozvánok na klubové akcie, konzultuje významnejšie rozhodnutia s podpredsedom klubu a na pravidelných pracovných rokovaniach rieši organizačné a ekonomické otázky s tajomníkom klubu. Zodpovedá za hospodárenie MK. Členovia Rady MK vrátane predsedu nie sú finančne ohodnocovaní s výnimkou prípadných ad hoc odmien. Predsedu klubu podľa stanov MK volia členovia verejným hlasovaním.

Medzinárodný klub SR v súlade so zvyklosťami vo vyspelých krajinách uznáva tiež úlohu a postavenie zakladateľa klubu. Aj po jeho odchode z vedenia klubu má nárok zúčastňovať sa stretnutí MK SR, nie je však členom Rady MK.


Zloženie Rady Medzinárodného klubu SR:

 

 

 

 

Ing. Dušan Rozbora

predseda klubu zvolený do funkcie v novembri 2011

vysokoškolský pedagóg

viacnásobný veľvyslanec

býv. štátny tajomník MZV SR


Ing. Dušan Rozbora, predseda MK

Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

podpredseda klubu

riaditeľ Ekonomického ústavu SAV

člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli

 

 

 

Ing. Marônek, podpredseda MK SR

 

Robert Rozbora

výkonný tajomník Rady klubu

generálny riaditeľ, ROZBORA DESIGN, s.r.o., Bratislava

Robert Rozbora, výkonný tajomník

Ing. Ján Kubiš

člen Rady klubu

vysokoškolský pedagóg, veľvyslanec, bývalý minister zahraničných vecí SR, generálny tajomník OBSE, osobitný predstaviteľ EÚ a generálneho tajomníka OSN vo viacerých krajinách

Jan Kubis

 

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.

člen Rady klubu

vysokoškolský pedagóg, politológ, publicista

PhDr. Jozef Vlčej, PhD., riaditeľ ústavu politických vied - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 

 

Ing. Peter Paulen

člen Rady klubu

prezident Slovensko-čínskej obchodnej komory

veľvyslanec

Ing. Paulen, člen Rady MK SR

PhDr. Anna Tureničová, PhD.

členka Rady klubu

veľvyslankyňa

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Ing. Hromadka, predseda MK SR

 

Zakladateľ Medzinárodného klubu SR:

Ing. Rudolf Hromádka

predseda klubu v období január 1993 – november 2011,

bývalý diplomat, Piešťany

Ing. Hromadka, predseda MK SR