Členstvo v klube Tlačiť

Podmienky členstva v Medzinárodnom klube SR, prehľad o jeho členoch

 

Medzinárodný klub SR je neziskové záujmové združenie. Členstvo v klube je dobrovoľné.

 

Členmi klubu môžu byť podnikateľské i nepodnikateľské sub­jekty, t.j. ak­cio­vé spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne pod­niky a organizácie, peňažné ústavy, zastúpenia zahraničných fi­riem a organizácií, agentúry, ces­tov­né kancelárie, le­tecké spoločnosti, výskumné ústavy, samosprávne celky ako kraje, mestá alebo obce, kultúrne za­ri­a­de­nia, inštitúcie a pod., ktorých pred­stav­i­te­lia sa zaujímajú o vzťahy SR so zahraničím, no­vé poz­nat­ky zo sve­ta, rozvoj slovenskej ekonomiky, metódy riadenia, životný štýl manažéra, atď. Klub poskytuje možnosť aj individuálneho členstva za znížený poplatok.

Členský príspevok za ročné členstvo v MK SR činí 590,00 €. Uhradzuje sa na účet Medzinárodného klubu SR č. 2966806757/0200 vo VÚB, a.s. na základe faktúry zaslanej sekretariátom klubu po obdržaní prihlášky za člena. IČO Medzinárodného klubu SR je 30843979. MK SR nie je platcom DPH.

 

Zaplatením príspevku vzniká pre dvoch predstaviteľov člena MK SR nárok na účasť na ôsmich akciách organizovaných v nas­le­dujúcich dvanástich me­sia­coch. Ročné členstvo môže te­da začať ktorýmkoľvek me­sia­com v kalendárnom ro­ku. Pozvánky sú v rámci sub­jek­tu - člena klu­bu pre­nos­né. Za po­hos­te­nie na akciách MK sa sa­mos­tat­ne neplatí.

 

Počet členov je limitovaný rozhodnutím Rady MK SR z roku 1995 na 150. Ak by totiž väčší než tento počet členov teoreticky vyslal na klubové stretnutie dvoch svojich predstaviteľov, na čo by mal z titulu členstva v klube nárok, muselo by sa konať vo veľmi veľkej konferenčnej sále, akých je na celom Slovensku len niekoľko. Akcie by sa stali masovou záležitosťou a stratili by klubový charakter.

Členovia klu­bu môžu predkladať návrhy na udel­e­nie me­daile "Li­pa priateľstva" svo­jim zahraničným part­ne­rom - občanom cudzích krajín za viacročnú významnú spoluprácu so Slo­vens­kom. Štatút me­daile MK SR schválilo MZV SR.

 

Prehľad o súčasnom zložení členskej základne klubu podľa stavu k 1.1.2010

 

Štátne a pološtátne organizácie, organizácie s väčšinovou účasťou štátu a pod.
Fond národného majetku SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenská akadémia vied, Železnice Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, Sociálna poisťovňa-ústredie, Vodohospodárska výstavba š.p.,

 

Samosprávne celky, orgány a organizácie samosprávy
Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Banská Bystrica, Mesto Zvolen, Mesto Lučenec, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Piešťany, Mesto Topoľčany, Mesto Partizánske, Mesto Brezno, Združenie miest a obcí Slovenska

 

Odborové zväzy

Konfederácia odborových zväzov SR, OZ Kovo, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

 

Poisťovne, burzy, ratingové agentúry, finančné domy, audit, cenné papiere a pod.

Burza cenných papierov v Bratislave a.s., Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., Union poisťovňa a.s. Bratislava, Sevisbrokers o.c.p., a.s. Žilina, Deloitte s.r.o Bratislava, Sympatia Financie o.c p., a.s. Bratislava, Audit or Bratislava s.r.o., Eurocom Investment s.r.o. Bratislava, Across Wealth Management Bratislava, RVS a.s. Bratislava, Euro s.r.o. Púchov

 

Spoločnosti z oblasti informačných technológií a telekomunikácií

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Siemens s.r.o. Bratislava, SAP Slovensko a.s. Bratislava, Oracle Slovensko s.r.o. Bratislava, PosAm s.r.o. Bratislava, T-Systems Slovakia s.r.o. Košice, GS 1 Slovakia Žilina, Swiss Post Solutions s.r.o. Bratislava

Stavebné, dopravné a developerské spoločnosti

Sibamac a.s. Bratislava, Keraming a.s. Trenčín, Delta NZ Trans s.r.o. Nové Zámky, J.R. Steindorfer s.r.o. Topoľčany, Royal Development s.r.o. Hroboňovo, Topnad a.s. Topoľčany, Projekt BAU s.r.o. Bratislava, Proma s.r.o. Žilina. Slovak Intercargo s.r.o. Žilina

 

Výrobné spoločnosti, energetika

Železiarne Podbrezová a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Slovenské elektrárne a.s., Matador Service a.s. Púchov, Kia Motors Slovakia s.r.o. Teplička nad Váhom, Eunik-Fermas s. r.o. Slovenská Ľupča, PPC Čab a.s. Nové Sady, Mediprogress s.r.o. Piešťany, Chirana Progress s.r.o. Piešťany, Jasek s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, MCE Montex s.r.o. Rovinka, Dunajškrob Bratislava a.s., Power-One s.r.o. Dubnica nad Váhom, Regotrans-Rittmeyer s.r.o. Bratislava, Simea s.r.o. Piešťany, Víno Nitra s.r.o., Texiplast a.s. Ivanka pri Nitre, SEZ Krompachy a.s., Aerospool s.r.o. Prievidza, Minerálne vody a.s. Prešov, atď.

 

Obchodné spoločnosti

Omnia Holding S.E. org. zložka Bratislava, Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Bratislava, Motor Car Bratislava s.r.o., ABB s.r.o. Bratislava, Tradepetrol a.s. Bratislava, Hagard Hall a.s. Nitra, Elso Philips Service s.r.o. Trenčín, Agrifood s.r.o., Prievidza, Blue 7 s.r.o. Bratislava, Müller a Müllerová s.r.o. Ivánka pri Dunaji, Moget a.s. Bratislava, M.C.Triton Slovakia s.r.o. Bratislava, Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná agentúra Bratislava, s 52 a.s. Bratislava, Tomax a.s. Bratislava, Nexta s.r.o. Dubnica nad Váhom, Fluidum s.r.o. Praha, Onofrej a syn Senec, AZM s.r.o. Bratislava

 

Spoločnosti z oblasti personalistiky, poradenstva, reklamy, projekčné kancelárie, výskumné ústavy, advokátske kancelárie, vymáhanie pohľadávok, realitné kancelárie a pod.
Jenewein Group s.r.o. Bratislava, Arthur Hunt s.r.o. Bratislava, Reming Consult a.s. Bratislava, ZTS VVÚ a.s. Košice, Lugera & Maklér s.r.o. Trenčín, Konto s.r.o. Bratislava, Advokátska a auditorská kancelária Horná Streda, Corpora a.s. Bratislava, PIO Keramoprojekt a.s.Trenčín, Relas s.r.o. Prievidza, Work Service s.r.o. Bratislava, EVPÚ a.s. Dubnica nad Váhom, Realfin Markt s.r.o. Piešťany, Fanterton s.r.o. Prešov

 

Vzdelávacie inštitúcie, vydavateľstvá, umelecké agentúry, módne salóny a pod.

Akadémia vzdelávania Bratislava, Európska vzdelávacia agentúra n.o. Bratislava, Domena Nitra, Agas s.r.o. Bratislava, IcarCom s.r.o. Topoľčany, Lederer Bratislava, DP Design Bernolákovo

 

Spoločnosti z oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva, hotelierstva a pod.

Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany, České aerolínie a.s. zastúpenie pre Strednú Európu, Bratislava, Hydrotour CK a.s. Bratislava, Flex Travel s.r.o. Piešťany, Jakubec Royal Catering s.r.o. Bratislava

 

Rôzne služby
Lumio s.r.o. Bratislava, Proeuro s.r.o. Bratislava, Top – Eko Bratislava, Pro – Zuma s.r.o. Pezinok, atď.