Pracovné stretnutia Medzinárodného klubu SR
2013 Tlačiť
 • V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave klub zorganizoval svoje 189. stretnutie, na programe ktorého boli vystúpenia na najaktuálnejšie témy medzinárodného diania. Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič sa vo svojej prednáške zaoberal témou Perspektívy vývoja v eurozóne. V ďalšej časti seminára nazvanej Aktuálne otázky vývoja svetovej ekonomiky prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy Paneurópskej vysokej školy doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, uplatnil svoje poznatky aj z pôsobenia na poste analytika Medzinárodného menového fondu vo Washingtone. Obidve témy boli podnetom pre živú diskusiu prítomných. V mene primátora hl. mesta Bratislavy Milana Ftáčnika účastníkov stretnutia pozdravil riaditeľ jeho kancelárie Ľubomír Andrassy a úspešnému priebehu akcie významne napomohol riaditeľ Primaciálneho paláca PhDr. Pavel Bernacký.
 • Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline, pripomínajúca si 60. výročie založenia, bola 26.9.2013 dejiskom 191. stretnutia klubu, na ktorom odzneli prednášky Prof. Ing. Petra Magvašiho, CSc. na tému Stratégia inteligentnej špecializácie vedy a techniky a Prof. Ing. Milana Gregora, PhD. na tému Príklady úspešných inovácií v spracovateľskom priemysle SR. Účastníkov podujatia pozdravila a k 20. výročiu vzniku Medzinárodnému klubu SR zablahoželala aj rektorka ŽU Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Súčasťou programu stretnutia bola prehliadka laboratórií Žilinského inteligentého výrobného systému v Stredoeurópskom technologickom inštitúte (CEIT).
 • Podpredseda vlády SR, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák predniesol 14.11.2013 ako hlavný hosť 192. stretnutia klubu na pôde Kongresovej sály MZV a EZ SR prednášku na tému Slovensko - krajina v jadre európskej integrácie: ciele, výzvy a príležitosti. Predseda MK SR Dušan Rozbora odovzdal M. Lajčákovi pri príležitosti 20. výročia založenia klubu ďakovný diplom. V rámci podujatia prítomných členov klubu a hostí, medzi ktorými boli aj veľvyslanci akreditovaní v SR a ďalší zahraniční diplomati, vedúci politického a tlačového útvaru Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrej Králik informoval o úlohách misie a o konkrétnych otázkach vývoja v Európskej únii.
 
2012 Tlačiť
 • Tému Čerpanie fondov z finančných mechanizmov poskytovaných Slovensku Nórskom, Švajčiarskom a krajinami Európskehohospodárskeho priestoru na 181. stretnutí klubu v Dudinciach prezentovala J.E. pani Trine Skymoen, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva a J.E. pán Christian Fotsch, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie. Informácie doplnili a v diskusii na otázky prítomných odpovedali aj predstavitelia Úradu vlády SR, zastupujúci riaditeľ Odboru riadenia a implementácie NFM a FM EHP Ing. Jaroslav Mojžiš a riaditeľ Odboru riadenia a implemenácie ŠFM Ing. Ivan Ivančin. Zhromaždenie pozdravil primátor Mesta Dudince Ing. Štefan Pokľuda.
 • Protikrízové opatrenia Európskej menovej únie a SR, stav svetovej ekonomiky a hospodársky rozmach krajín BRICS boli kľúčovými témami182. stretnutia Medzinárodného klubu SR uskutočneného v bratislavskom hoteli Bôrik. S aktuálnou problematikou účastníkov seminára oboznámili Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, výkonný tajomník klubu, prodekan Fakulty ekonomiky a obchodu Paneurópskej univerzity v Bratislave, poradca guvernéra Národnej banky Slovenska, ako aj p. Wang Jiansong, ekonomicko-obchodný radca Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR.
 • V Prešove klub uskutočnil svoje 183. stretnutie, ktorého témou bola Vymožiteľnosť práva v podnikateľskom prostredí. S prednáškami vystúpilia v diskusii problematiku ozrejmili JUDr. Jozef Kravec, CSc., expredseda Komory komerčných právnikov SR pôsobiaci na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a PhDr. Ondrej Srebala, CSc. z Katedry práva Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Účastníkov pozdravil primátor Mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.
 • V súlade s programom činnosti na rok 2012 Medzinárodný klub SR usporiadal 185. stretnutie v Demänovskej Doline a jeho témou bolaSúčasná dlhová kríza a jej vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku. Hlavným vystupujúcim bol predseda Ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. O situácii pri podnikaní v regióne prítomných informoval riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK Ing. Ján Mišura.
 • Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bola dejiskom 186. stretnutia klubu, na ktorom na tému Pohľady slovenských politológov na vývoj po parlamentných voľbách vystúpili prof. PhDr.  Rastislav Tóth, CSc., vedúci Katedry politických věd Vysokej školy politických a sociálních věd v Kolíne (ČR) a doc. PhDr. Martin Klus, PhD., prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  
 • Zmeny v daňovom systéme SR po parlamentných voľbách boli obsahom prednášky, ktorú v zastúpení prezidenta Finančnej správy SR Ing. Františka Imreczeho predniesol generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie tejto inštitúcie Ing. Daniel Čech v Zoya múzeu objektu Elesko Wine Park v Modre. Po diskusii nasledovala prehliadka vinných pivníc, oboznámenie sa účastníkov s technológiou a ochutnávka vína.
 
2011 Tlačiť
 • Na tému “Reforma daní a odvodov”  na stretnutí klubu v hoteli Kaskády v Sielnici v apríli vystúpili štátny tajomník Ministerstva financií SR B. Ďurajka, generálny riaditeľ Centra pre optimalizáciu sociálnych systémov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny M. Lendacký a predstavitelia Daňového riaditeľstva SR,
 • Rozvoju cestovného ruchu na Slovensku bolo venované stretnutie klubu v renovovanom Ľupčianskom hrade v máji, hlavné vystúpenie mal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Peter Belinský, nové objekty cestovného ruchu na Slovensku prezentoval  poslanec MZ Mesta Piešťany M. Valo a o význame medzinárodných golfových turnajov poriadaných v ich golfových areáloch pre propagáciu Slovenska  v zahraničí informoval  generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s. V. Soták.
 • Na stretnutí klubu v hoteli Bôrik v Bratislave v júni o súčasnom stave svetovej a slovenskej ekonomiky vystúpili predseda Vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied P. Staněk a hlavný analytik Volksbank Slovensko a.s. V. Vaňo.
 • Aktuálny vývoj v eurozóne bol témou stretnutia klubu v októbri v Národnej banke Slovenska, hlavné vystúpenia mali bývalý minister financií SR F. Hajnovič a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV M. Šikula.
 • Programom na podporu podnikania a exportu sa venovlo stretnutie klubu v novembri v hoteli Bôrik v Bratislave. Vystúpili na ňom riaditeľ Inštitútu hospodárskych analýz MH SR T. Gajdoš a predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR M. Schrenkel. Na stretnutí bol za nového predsedu Medzinárodného klubu SR zvolený D. Rozbora. Členovia klubu sa na ňom rozlúčili so zakladateľom klubu a jeho predsedom v uplynulých 19-ich rokoch R. Hromádkom.
 
2010 Tlačiť
 • Na stretnutí klubu na tému “Lisabonská zmluva a suverenita Slovenskej republiky” v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke vystúpili podpredseda Národnej rady SR M. Číž, riaditeľka Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského doc. Vlasta Kunová a pracovník Ústavu štátu a práva SAV A.Tokár.
 • Predvolebným ekonomickým programom politických strán bolo venované stretnutie MK v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Vystúpili na ňom Ľ. Jahnátek za SMER-SD, I. Mikloš za SDKÚ-DS, A. Marcinčin za KDH, R. Sulík za SaS,  A. Bonko za SNS, I. Švejna za Most-Híd,  I. Farkas za SMK a J. Habánik za ĽS- HZDS.
 • Dlhovou a monetárnou krízou v Európe sa zaoberalo stretnutie klubu v Thermal Park Bešeňová. K problematike vystúpili poradca guvernéra NBS doc. J. Sipko a prof. J. Husár z Ekonomickej university v Bratislave.
 • Na stretnutí klubu o manažérskej etikete a imidži manažére v Rytierskej sieni Starého zámku v Banskej Štiavnici prednášali predseda Dozornej rady SPP a.s. a riaditeľ Konfuciovho inštitútu v Bratislave veľv. P. Paulen a predseda Medzinárodného klubu SR R. Hromádka.
 • Na tému “Výstavba diaľníc a ciest na Slovensku” sa uskutočnilo stretnutie v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. Hlavné vystúpenia predniesli prvý podpredseda vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR J. Figeľ a finančný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti M. Gajdoš.
 • Vývoju slovenskej ekonomiky a konsolidácii verejných financií sa venovalo stretnutie klubu v hoteli Bôrik v Bratislave. Vystúpili na ňom guvernér Národnej banky Slovenska doc. J. Makúch, riaditeľ odboru rozpočtu verejnej správy Ministerstva financií SR A. Cirák a výkonný riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS V. Dvořáček.
 
2009 Tlačiť
 • Stretnutie klubu o dosahu hospodárskej krízy na dlhodobú stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti v hoteli Patriot v Skalici s vystúpením riaditeľa Ekonomického ústavu SAV prof. M. Šikulu a publicistu D. Kerného
 • Vystúpenie ministra zahraničných vecí SR M. Lajčáka a generálnej riaditeľky sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva SR E. Szabóovej o ekonomickom rozmere slovenskej diplomacie v SÚZA v Bratislave
 • Obchodu s krajinami na východ od Slovenska bolo venované stretnutie v Grand hoteli Kempinski na Štrbskom plese na ktorom vystúpili predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR a Eximbanky SR
 • Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanová na stretnutí klubu v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave informovala jeho členov o súčasnom stave a predpokladanom vývoji v druhom dôchodkovom pilieri a ex-minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR prof. V. Tkáč o dôchodkových reformách vo svete
 • Na tému „Zahraničný finančný kapitál a investície na Slovensku v období krízy“ na stretnutí klubu v hoteli Bôrik vystúpili guvernér Národnej banky Slovenska I. Šramko a generálny riaditeĽ SARIO J. Kiesel
 
2008 Tlačiť
 • Stretnutie klubu na tému “Politika trhu práce a zamestnanosti” v hoteli Pod zámkom v Bojniciach s vystúpeniami ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanovej, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR M. Gazdíka a generálneho riaditeľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR F. Bruckmayera
 • O iniciatíve vlády SR “Slovensko 21 – modernizačný program rozvoja ekonomiky” na stretnutí klubu v hoteli Bôrik v Bratislave informoval štátny tajomník Ministerstva financií SR F. Palko; na tomto stretnutí si členovia klubu vypočuli aj vystúpenie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura I. Baráta o aktuálnom stave príprav na zavedenie tejto európskej meny u nás
 • Vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR I. Rybárika na tému “Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013” v hoteli Jánošik v Liptovskom Mikuláši; na akcii vystúpil tiež primátor mesta Piešťany a predseda sekcie cestovného ruchu pri Rade ZMOS R. Cicutto
 • Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR M. Janušek na stretnutí klubu v Rajeckých Tepliciach informoval členov o využívaní eurofondov na rozvoj Slovenska; k praktickým otázkam súvisiacich s podávaním žiadostí o pomoc z eurofondov referoval riaditeľ Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici a predseda Rady zástupcov ISSRA Š. Repko
 • “Finančná kríza a budúcnosť svetovej a európskej ekonomiky” bola témou stretnutia klubu v hoteli Bôrik v Bratislave; vystúpil na ňom zástupca vedúceho divízie Medzinárodného menového fondu z Washingtonu A. Georgiou, ako aj vedúci vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV a poradca predsedu vlády SR pre ekonomiku P. Staněk
 • Ekonomického ústavu SAV a poradca predsedu vlády SR pre ekonomiku P. Staněk
 • Stretnutie o výstavbe diaľníc v Kursalóne v Piešťanoch s vystúpením ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľ. Vážneho
  Stretnutie klubu k energetickej politike SR v ÚZ Kancelárie NR SR v Častej-Papierničke s prejavom ministra hospodárstva SR Ľ. Jahnátka
 
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»

Stránka 2 z 5