2018 Tlačiť
  • V programe 217. stretnutia klubu k 100. výročiu vzniku Československa vystúpil PhDr. Dušan Kováč, DrSc., vedecký pracovník Historického ústavu SAV, s prednáškou pod názvom Vznik Československa: Dráma s dobrým koncom  a doc. PhDr. Lukáš Valeš, PhD. zo Západočeskej univerzity v Plzni sa vo svojom vystúpení venoval téme Vznik Československa jako vítězství zahraniční politiky. Významnou súčasťou programu bola prezentácia publikácie k 25. výročiu Medzinárodného klubu SR, o vydanie ktorej sa zaslúžili predseda klubu spoločne s členom Rady PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD. a výkonným tajomníkom Robertom Rozborom. Na historickej časti knihy sa do značnej miery podieľal zakladateľ MK SR Ing. Rudolf Hromádka. Obsah knihy obohatili svojimi príspevkami známi politickí činitelia a zástupcovia akademickej obce
  • 215. stretnutie Medzinárodného klubu SR v Kongresovej sále Slovenskej akadémie vied bolo venované aktuálnym témam Štvrtá priemyselná revolúcia a jej odraz na sociálno-ekonomickom rozvoji s prednáškou vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Budúcnosť Európskej menovej únie, ktorú predstavil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, pričom charakterizoval súčasný stav v EMÚ a načrtol možnosti ďalšieho vývoja. Podujatie bolo tradične ukončené spoločným obedom účastníkov.
  • 214. stretnutie vo svojej 25-ročnej histórii klub zorganizoval v bratislavskom hoteli Sorea Regia. Vedecký pracovník   Ekonomického ústavu SAV Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. prednáškou predstavil Päť uhlov pohľadu na súčasný stav a vývoj v EÚ. Témou Európska únia: Hľadanie štátnosti, suverenity a príťažlivosti sa vo svojom vystúpení zaoberal politológ a vysokoškolský pedagóg Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. Ďakovné diplomy si prevzali zakladateľ a dlhoročný predseda Ing. Rudolf Hromádka, doterajší podpredseda Ing. Ján Marônek a člen Rady klubu Ing. Igor Racík. Novými členmi Rady klubu sa stali Robert Rozbora a PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
  • Na pozvanie člena Medzinárodného klubu SR, primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča sa v Kongresovej sále Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo dvojdňové školenie, v rámci ktorého predseda Medzinárodného klubu SR Ing. Dušan Rozbora za asistencie člena Rady klubu PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD. predniesol prednášku, ktorej obsahom boli zásady protokolu, etikety, etiky, empatie, asertivity a ďalších disciplín s uvedením konkrétnych prípadov riešenia konfliktných situácií. Živý záuejm vyše stovky účastníkov potvrdil aktuálnosť tém.
  • V priestoroch zámku v Holíči sa uskutočnilo za podpory mesta a Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVŠ) spoločenské podujatie, ktorého významnou súčasťou bol krst knihy Európa v pohybe vydanej pod záštitou Medzinárodného klubu SR. Mnohopočetné publikum si malo pri tejto príležitosti možnosť vypočuť prednášky na aktuálne témy v podaní autora publikácie, riaditeľa Ústavu politických vied SEVŠ a člena Rady Medzinárodného klubu SR PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD., ako aj spoluautorov poslanca Európskeho parlamentu a bývalého ministra zahraničných vecí SR JUDr. Eduarda Kukana, predsedu Medzinárodného klubu SR, viacnásobného veľvyslanca Ing. Dušana Rozboru, primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a vysokoškolských pedagógov doc. Ing. Jiřího Blažeka, PhD. a Prof. PhDr. Rastislava Tótha, CSc. Diskusia potvrdila veľký záujem o prezentovanú a ďalšie vydané či pripravované publikácie.