Infocentrum MK SR Print
There are no translations available.

Infocentrum Medzinárodného klubu SR so sídlom v Piešťanoch členom klubu na požiadanie bezplatne poskytuje informácie o problematike štátneho a diplomatického protokolu, obchodnej diplomacie, spoločenskej a manažérskej etikety, imidžu, sebaovládania, pozitívneho myslenia, boja proti stresu, časového manažmentu, komunikácie, rétoriky, prezentácií, rokovaní, konferencií, korešpondencie, stolovania, obliekania, spoločenských zvyklostí v iných krajinách, životného štýlu manažéra a pod.

Vedúcim Infocentra MK SR je zakladateľ Medzinárodného klubu SR a predseda MK SR v rokoch 1993 – 2011 Ing. Rudolf Hromádka, ktorý je aj autorom viacerých interných klubových materiálov na vyššieuvedené témy. Má prax a skúsenosti z 25-ročného pôsobenia v diplomatických službách a zahraničnom obchode. Po revolúcii sa
v čs.diplomacii podielal na protokolárnom zabezpečení návštev hláv štátov, premiérov a ministrov zahraničných vecí / Mitterand, Bush st., Thatcherová, Baker, Clark, atď./, ktorí boli hosťami prezidenta
V. Havla a ministra zahraničných vecí J. Dienstbiera. Bol tiež šéfom protokolu svetového kongresu manažérov v roku 1992 v Prahe. Pracoval vo vedúcich funkciách ako diplomat 11 rokov v USA a Kanade. Preblematiku štátneho a diplomatického protokolu pred jeho odchodom do dôchodku prednášal na desiatkach seminárov.

Infocentrum MK SR poskytuje aj informácie o celkovej činnosti Medzinárodného klubu SR, možnostiach členstva v klube, programe jeho činnosti, najbližších akciách, atď. a pomáha tak ústrediu klubu so sídlom v Bratislave.

Adresa Infocentra MK SR a ďaľšie kontaktné údaje sú na tejto internetovej stránke v časti Kontakt.