Club Gatherings
2023 Print
There are no translations available.

 • V poradí už svoje 230. stretnutie Medzinárodný klub SR v 30 ročnej histórii jestvovania uskutočnil 18. apríla 2023 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Hlavným vystupujúcim bol minister zahraničia Rastislav Káčer, ktorý venoval pozornosť aktuálnemu dianiu vo svete. V ďalšom príspevku z Tokia sa vrátivší ekonomický radca doc. JUDR. et MUDr. Daniel Šmihula, PhD, Dr.iuris informoval o stave japonskej ekonomiky a jej súčasných problémoch. Podujatie ukončil spoločný obed v salóniku Diplomat MZVEZ SR.
 • Účastníkom 231. stretnutia klubu 24. mája 2023 v aule vysokej školy MOD’ SPE Paris Central Europe v Bratislave bývalý minister medzinárodných vzťahov a zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš prezentoval svoju knihu “Spojené kráľovstvo a Slovensko. Prvých 30 rokov” a charkterizoval vývoj slovensko-britských vzťahov od vzniku samostatnej SR, pričom taktiež predstavil osobnosti, ktoré sa na tom podieľali. V ďalšom príspevku člen Európskej a hospodárskej rady v Bruseli Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD informoval o súčasných ekonomických a finančných problémoch krajín EÚ v porovnaní s ďalšími hlavnými aktérmi svetového vývoja. Spoločný buffet-lunch uzavrel stretnutie.
 • Svoje 232. stretnutie Medzinárodný klub SR usporiadal 27. júna 2023 opäť na pôde MOD’ SPE Paris Central Europe v Bratislave. Prítomných so svetovými výstavami EXPO oboznámila Generálna komisárka SR na EXPO 2025 Osaka Ing. Ivana Vala Magátová, PhD, ktorá charakterizovala na základe vlastných skúseností účasť na všetkých EXPO od vzniku samostatnej SR a informovala o prípravách EXPO 2025. Účastníkov pozdravil aj Chargé d’ Affaires a.i. Veľvyslanectva Japonska v SR Hiroshi Nawata. V ďalšom príspevku “(Kedy) bude prvá svetová atómová vojna” politológ a vysokoškolský pedagóg Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. podal prehľadnú analýzu možností riešenia vojny na Ukrajine. Predseda klubu oznámil kooptáciu vysokoškolského pedagóga, veľvyslanca, bývalého ministra zahraničných vecí SR, generálneho tajomníka OBSE, osobitného predstaviteľa EÚ a generálneho tajomníka OSN vo viacerých krajinách Ing. Jána Kubiša do Rady klubu. Ďalej zablahoželal spoluzakladateľovi klubu, advokátovi JUDr. Otto Markechovi k 80. a výkonnému tajomníkovi klubu Robertovi Rozborovi k 50. narodeninám. Poďakoval poskytovateľom 2% z daní a pozval prítomných na spoločný buffet-lunch.
 
2022 Print
There are no translations available.

 • Názov "Európa dnes a zajtra" niesol spoločný seminár organizovaný Medzinárodným klubom SR a Klubom 89 v bratislavskom Zichyho paláci 15. júna. Načasovanie podujatia bolo pripravené ukončením Predsedníctva v Rade EÚ Francúzskom a prevzatí tejto pozície Českou republikou. Úlohy s tým spojené priblížili veľvyslanci oboch krajín v SR J.E. pán Pascal Le Deunff a J.E. pán Tomáš Tuhý, ako aj poradca vlády ČR pre životné prostredie Ladislav Miko. Štátny tajomník MZVaEZ SR Martin Klus zaujal vystúpením o nových výzvach pre SR a hľadaní riešení vzhľadom na súčasnú situáciu. Vedúci Zastúpenia EK v SR Vladimír Šucha predstavil pohľad EK na súčasnú situáciu v Európe  a výzvy do budúcnosti a poslanec EP Ivan Štefanec hovoril o priebehu a cieľoch aktivít pe budúcnosť Európy. Bohatá diskusia pokračovala až do ukončenia na spoločnom obede účastníkov.
 • V MOD’ SPE Paris Central Europe sa v máji uskutočnilo aj 225. stretnutie klubu s hlavným vystupujúcim mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Maďarsku a býv. ministrom zahraničných vecí SR Pavlom Hamžíkom, ktorý sa venoval bilaterálnym vzťahom našich krajín v širšom európskom kontexte, ako aj vnútropolitickej situácii v Maďarsku po parlamentných i prezidentských voľbách. Politológ Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. rozobral geopolitické a geoekonomické nástroje v súvislosti so súčasným stavom svetovej diplomacie. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli prezentoval evolučný technologický proces smerujúci k rýchlej digitalizácii vo všetkých sektoroch ekonomiky, vrátane spoločenskej nadstavby. Nechýbal na záver spoločný obed.
 • V poradí 224. stretnutie od svojho vzniku v roku 1993 Medzinárodný klub SR uspriadal 5. marca v prednáškovej aule francúzskej vysokej školy MOD’ SPE Paris Central Europe v Bratislave, nového člena klubu. Vo svojom vystúpení čestný hosť, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR J.E. pán Nigel Baker sa sústredil na najožehavejšie problémy svetového diania, najmä vojne na Ukrajine a objasnil postoje jeho krajiny k týmto otázkam. Cieľom prednášky riaditeľa Ekonomického ústavu SAV a člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli Prof. Ing. Juraja Sipka, PhD, MBA bola analýza faktorov ovplyvňujúcich postpandemický ekonomický vývoj. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého člena Rady klubu, exministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, býv. europoslanca JUDr. Eduarda Kukana. Podujatie bolo tradične ukončené spoločným obedom.
 • Medzinárodný klub SR na svoje 227. stretnutie v Bratislave pozval veľvyslanca so zvláštnym poslaním pre hybridné hrozby MZVaEZ SR PhDr. Marcela Peška, MBA, ktorý objasnil aktuálne aspekty problematiky. Pozornosť sústredil na rad otázok v medzinárodnom kontexte, na prekonaný koncept i nové technologické možnosti, charakteristické znaky, taktické ciele a trendy hybridných hrozieb. Na stretnutí vystúpila aj odborníčka na kybernetickú bezpečnosť Ing.Mária Voznická, EUR Ing. s charakteristikou situácie a možnými opatreniami. Stretnutie skončilo spoločným obedom.
 • Hlavným hosťom 228. stretnutia klubu v prednáškovej aule francúzskej školy MOD’SPE Paris Central Europe v Bratislave bol exminister zahraničných vecí SR, býv. GT OBSE a osobitný predstaviteľ GT OSN Ján Kubiš, ktorý vo svojej prezentácii venoval pozornosť aktuálnemu dianiu na svetovej scéne. Prítomných zaujal svojimi pohľadmi na dôsledky vojny na Ukrajine, predovšetkým na politiku USA a EÚ, ako aj ČĽR. Ďalší vystupujúci, veľvyslanec so zvláštnym poslaním MZVaEZ SR pre energetickú bezpečnosť Juraj Siváček, charakterizoval situáciu pri transformácii politiky EÚ a opatrenia vrátane boomu zelenej energie v procese náhrady za ruský plyn. Účastníci blahoželali J. Kubišovi k 70. narodeninám a stretnutie ukončili tradične spoločným obedom.
 
2021 Print
There are no translations available.

Online príspevky pre Medzinárodný klub SR:
 • Ing. Ingrid Brocková, PhD., MIPP: Ekonomická diplomacia prioritou zahraničnej politiky SR
 • Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.: Nedostatok osobností v našej civilizácií
 • JUDr. Milan Cigáň: Brazília a tohtoročný “vírusový” karneval
 • PhDr. Jozef Vlčej, PhD: Bude koronakríza poslednou krízou EÚ?
 • JUDr. Jozef Cibula: Súčasný Vietnam pohľadom slovenského diplomata
 • Ing. Dušan Bella: Súčasná Čína z pohľadu slovenského diplomata
 • Ing. Františak Dlhopolček, PhD: Slovenská rozvojová pomoc v Keni v období pandémie COVID-19
 • JUDr. Iveta Hricová: Grécko oslavuje 200 rokov svojej nezávislosti
 • Doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD,Dr.Iur.: Japonsko pohľadom ekonomického diplomata
 • Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD, MBA: Rok po vypuknutí svetovej vírusovej krízy
 • Ing. Dušan Rozbora: Cyperský problém: nekonečný príbeh
 • JUDr. Jaroslav Chlebo: Indonézia dnes
 • Klub zorganizoval 9. novembra 2021 v Kongresovej sále MZV a EZ SR svoje 223. stretnutie, na ktorom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prítomných informoval o aktuálnych otázkach zahraničnej politiky SR a na tému Post-pandemická situácia v štátoch EÚ vystúpil Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD, MBA, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, člen Hospodárskeho a sociálneho výboru EÚ v Bruseli, vysokoškolský pedagóg a podpredseda Medzinárodného klubu SR. Minister Ivan Korčok na podujatí pokrstil knihu predsedu klubu Ing. Dušana Rozboru Cyperský problém: nekonečný príbeh s predslovom a úvodom členov Rady klubu Dr.h.c. JUDr. Eduarda Kukana a PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD a s návrhom obálky publikácie výkonným tajomníkom klubu Robertom Rozborom. Účastníci stretnutia si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých - Ing. Rudolf Hromádka, zakladateľ klubu a jeho predseda v rokoch 1993-2011, ako aj členov klubu - JUDr. Igor Manceľ, konateľ Víno Nitra, s.r.o. a Ing. Jozef Mudrík, býv. viceguvernér NBS.
 
2020 Print
There are no translations available.

S ohľadom na výskyt pandémie COVID-19 klub dočasne prešiel na formu poskytovania online informácií:
 • Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD, MBA: Svetová vírusová kríza a jej vplyv na svetovú ekonomiku
 • Dr.h.c. JUDr. Eduard Kukan: Komentár k voľbám 46. prezidenta USA
 • JUDr. Stanislav Suja: Úryvok z knihy “Bez fraku a smokingu”
 
2019 Print
There are no translations available.

 • Novembrové 221. stretnutie klubu sa uskutočnilo v Malej kongresovej sále Slovenskej akadémie vied. Riaditeľ Centra pre prevenciu konfliktov a zástupca riaditeľa Sekretariátu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe so sídlom vo Viedni, veľvyslanec PhDr. Marcel Peško, MBA vo vystúpení na tému OBSE a kooperatívna bezpečnosť v čase krízy multilateralizmu objasnil úlohu OBSE, charakterizoval aktuálne krízové situácie a informoval o úlohe SR v postavení predsedníckej krajiny v roku 2019. V ďalšom príspevku Dr.h.c. JUDr. Eduard Kukan, vysokoškolský pedagóg, bývalý viacnásobný minister zahraničných vecí SR a europoslanec sa venoval téme Riešenie konfliktov v regióne Západného Balkánu, keď vychádzal aj z vlastných skúseností pôsobenia v pozícii zvláštneho vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západný Balkán a osobitného spravodajcu Európskeho parlamentu pre túto oblasť. Spoločný obed účastníci zabsolvovali vo vinárni Café Štefánka.
 • Na 220. stretnutí klubu predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Ivan Šramko   informoval o problematike verejných informácií v SR, a to aj v súvislosti so zhoršovaním dlhodobej udržateľnosti, pričom pozornosť venoval aj porovnaniu s krajinami eurozóny. Objasnil taktiež otázku potreby vyrovnaného štátneho rozpočtu. Riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, poradného orgánu EÚ, Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA sa zaoberal charakteristikou historického vývoja svetového obchodu i problémov súčasného stavu prerastajúceho do obchodných vojen. Uviedol argumentáciu dôvodov nutnosti reformy Svetovej obchodnej organizácie. Tradičný spoločný obed v bratislavskom hoteli Sorea Regia umožnil diskusiu k témam stretnutia.
 • Svoje 219. stretnutie v 26 ročnej histórii klub usporiadal 23.mája 2019 v bratislavskom hoteli Sorea Regia s vystúpeniami   štátneho tajomníka MZV a EZ SR Františka Ružičku, poslanca EP a viacnásobného ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana, vedúceho Zastúpenia EK v SR Ladislava Miku a riaditeľa EÚ SAV Prof. Juraja Sipka. Témy podujatia boli sústredené na najaktuálnejšie otázky vývoja v EÚ, akými sú brexit, pomery v EP, postavenie SR 15 rokov od vstupu do EÚ, 20. výročie vzniku a 15. výročie členstva SR v eurozóne, pozícia EÚ v globálnom prostredí, voľby do EP. Stretnutie ukončil spoločný obed účastníkov.
 • Medzinárodný klub SR bol spolu s Ekonomickým ústavom SAV a veľvyslanectvom ČĽR súčasťou zorganizovania medzinárodnej konferencie na tému One Belt, One Road 3. apríla 2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Hlavnými vystupujúcimi boli mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR J.E. LIN Lin, štátna tajomníčka MF SR Dana Meager, riaditeľ EÚ SAV Prof. Juraj Sipko, prezident ECO Section EESC Stefano Palmieri, ako aj odborníci z ČĽR a SR. Obsahom prednášok a diskusie boli najmä otázky realizácie projektu tzv. Novej hodvábnej cesty.
 
2018 Print
There are no translations available.

 • V programe 217. stretnutia klubu k 100. výročiu vzniku Československa vystúpil PhDr. Dušan Kováč, DrSc., vedecký pracovník Historického ústavu SAV, s prednáškou pod názvom Vznik Československa: Dráma s dobrým koncom  a doc. PhDr. Lukáš Valeš, PhD. zo Západočeskej univerzity v Plzni sa vo svojom vystúpení venoval téme Vznik Československa jako vítězství zahraniční politiky. Významnou súčasťou programu bola prezentácia publikácie k 25. výročiu Medzinárodného klubu SR, o vydanie ktorej sa zaslúžili predseda klubu spoločne s členom Rady PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD. a výkonným tajomníkom Robertom Rozborom. Na historickej časti knihy sa do značnej miery podieľal zakladateľ MK SR Ing. Rudolf Hromádka. Obsah knihy obohatili svojimi príspevkami známi politickí činitelia a zástupcovia akademickej obce
 • 215. stretnutie Medzinárodného klubu SR v Kongresovej sále Slovenskej akadémie vied bolo venované aktuálnym témam Štvrtá priemyselná revolúcia a jej odraz na sociálno-ekonomickom rozvoji s prednáškou vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Budúcnosť Európskej menovej únie, ktorú predstavil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, pričom charakterizoval súčasný stav v EMÚ a načrtol možnosti ďalšieho vývoja. Podujatie bolo tradične ukončené spoločným obedom účastníkov.
 • 214. stretnutie vo svojej 25-ročnej histórii klub zorganizoval v bratislavskom hoteli Sorea Regia. Vedecký pracovník   Ekonomického ústavu SAV Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. prednáškou predstavil Päť uhlov pohľadu na súčasný stav a vývoj v EÚ. Témou Európska únia: Hľadanie štátnosti, suverenity a príťažlivosti sa vo svojom vystúpení zaoberal politológ a vysokoškolský pedagóg Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. Ďakovné diplomy si prevzali zakladateľ a dlhoročný predseda Ing. Rudolf Hromádka, doterajší podpredseda Ing. Ján Marônek a člen Rady klubu Ing. Igor Racík. Novými členmi Rady klubu sa stali Robert Rozbora a PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
 • Na pozvanie člena Medzinárodného klubu SR, primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča sa v Kongresovej sále Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo dvojdňové školenie, v rámci ktorého predseda Medzinárodného klubu SR Ing. Dušan Rozbora za asistencie člena Rady klubu PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD. predniesol prednášku, ktorej obsahom boli zásady protokolu, etikety, etiky, empatie, asertivity a ďalších disciplín s uvedením konkrétnych prípadov riešenia konfliktných situácií. Živý záuejm vyše stovky účastníkov potvrdil aktuálnosť tém.
 • V priestoroch zámku v Holíči sa uskutočnilo za podpory mesta a Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVŠ) spoločenské podujatie, ktorého významnou súčasťou bol krst knihy Európa v pohybe vydanej pod záštitou Medzinárodného klubu SR. Mnohopočetné publikum si malo pri tejto príležitosti možnosť vypočuť prednášky na aktuálne témy v podaní autora publikácie, riaditeľa Ústavu politických vied SEVŠ a člena Rady Medzinárodného klubu SR PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD., ako aj spoluautorov poslanca Európskeho parlamentu a bývalého ministra zahraničných vecí SR JUDr. Eduarda Kukana, predsedu Medzinárodného klubu SR, viacnásobného veľvyslanca Ing. Dušana Rozboru, primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a vysokoškolských pedagógov doc. Ing. Jiřího Blažeka, PhD. a Prof. PhDr. Rastislava Tótha, CSc. Diskusia potvrdila veľký záujem o prezentovanú a ďalšie vydané či pripravované publikácie.
 
«StartPrev123456NextEnd»

Page 1 of 6