Club Gatherings
2019 Print
There are no translations available.

 • Novembrové 221. stretnutie klubu sa uskutočnilo v Malej kongresovej sále Slovenskej akadémie vied. Riaditeľ Centra pre prevenciu konfliktov a zástupca riaditeľa Sekretariátu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe so sídlom vo Viedni, veľvyslanec PhDr. Marcel Peško, MBA vo vystúpení na tému OBSE a kooperatívna bezpečnosť v čase krízy multilateralizmu objasnil úlohu OBSE, charakterizoval aktuálne krízové situácie a informoval o úlohe SR v postavení predsedníckej krajiny v roku 2019. V ďalšom príspevku Dr.h.c. JUDr. Eduard Kukan, vysokoškolský pedagóg, bývalý viacnásobný minister zahraničných vecí SR a europoslanec sa venoval téme Riešenie konfliktov v regióne Západného Balkánu, keď vychádzal aj z vlastných skúseností pôsobenia v pozícii zvláštneho vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západný Balkán a osobitného spravodajcu Európskeho parlamentu pre túto oblasť. Spoločný obed účastníci zabsolvovali vo vinárni Café Štefánka.
 • Na 220. stretnutí klubu predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Ivan Šramko   informoval o problematike verejných informácií v SR, a to aj v súvislosti so zhoršovaním dlhodobej udržateľnosti, pričom pozornosť venoval aj porovnaniu s krajinami eurozóny. Objasnil taktiež otázku potreby vyrovnaného štátneho rozpočtu. Riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, poradného orgánu EÚ, Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA sa zaoberal charakteristikou historického vývoja svetového obchodu i problémov súčasného stavu prerastajúceho do obchodných vojen. Uviedol argumentáciu dôvodov nutnosti reformy Svetovej obchodnej organizácie. Tradičný spoločný obed v bratislavskom hoteli Sorea Regia umožnil diskusiu k témam stretnutia.
 • Svoje 219. stretnutie v 26 ročnej histórii klub usporiadal 23.mája 2019 v bratislavskom hoteli Sorea Regia s vystúpeniami   štátneho tajomníka MZV a EZ SR Františka Ružičku, poslanca EP a viacnásobného ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana, vedúceho Zastúpenia EK v SR Ladislava Miku a riaditeľa EÚ SAV Prof. Juraja Sipka. Témy podujatia boli sústredené na najaktuálnejšie otázky vývoja v EÚ, akými sú brexit, pomery v EP, postavenie SR 15 rokov od vstupu do EÚ, 20. výročie vzniku a 15. výročie členstva SR v eurozóne, pozícia EÚ v globálnom prostredí, voľby do EP. Stretnutie ukončil spoločný obed účastníkov.
 • Medzinárodný klub SR bol spolu s Ekonomickým ústavom SAV a veľvyslanectvom ČĽR súčasťou zorganizovania medzinárodnej konferencie na tému One Belt, One Road 3. apríla 2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Hlavnými vystupujúcimi boli mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR J.E. LIN Lin, štátna tajomníčka MF SR Dana Meager, riaditeľ EÚ SAV Prof. Juraj Sipko, prezident ECO Section EESC Stefano Palmieri, ako aj odborníci z ČĽR a SR. Obsahom prednášok a diskusie boli najmä otázky realizácie projektu tzv. Novej hodvábnej cesty.
 
2018 Print
There are no translations available.

 • V programe 217. stretnutia klubu k 100. výročiu vzniku Československa vystúpil PhDr. Dušan Kováč, DrSc., vedecký pracovník Historického ústavu SAV, s prednáškou pod názvom Vznik Československa: Dráma s dobrým koncom  a doc. PhDr. Lukáš Valeš, PhD. zo Západočeskej univerzity v Plzni sa vo svojom vystúpení venoval téme Vznik Československa jako vítězství zahraniční politiky. Významnou súčasťou programu bola prezentácia publikácie k 25. výročiu Medzinárodného klubu SR, o vydanie ktorej sa zaslúžili predseda klubu spoločne s členom Rady PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD. a výkonným tajomníkom Robertom Rozborom. Na historickej časti knihy sa do značnej miery podieľal zakladateľ MK SR Ing. Rudolf Hromádka. Obsah knihy obohatili svojimi príspevkami známi politickí činitelia a zástupcovia akademickej obce
 • 215. stretnutie Medzinárodného klubu SR v Kongresovej sále Slovenskej akadémie vied bolo venované aktuálnym témam Štvrtá priemyselná revolúcia a jej odraz na sociálno-ekonomickom rozvoji s prednáškou vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Petra Staněka, CSc. a Budúcnosť Európskej menovej únie, ktorú predstavil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, pričom charakterizoval súčasný stav v EMÚ a načrtol možnosti ďalšieho vývoja. Podujatie bolo tradične ukončené spoločným obedom účastníkov.
 • 214. stretnutie vo svojej 25-ročnej histórii klub zorganizoval v bratislavskom hoteli Sorea Regia. Vedecký pracovník   Ekonomického ústavu SAV Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. prednáškou predstavil Päť uhlov pohľadu na súčasný stav a vývoj v EÚ. Témou Európska únia: Hľadanie štátnosti, suverenity a príťažlivosti sa vo svojom vystúpení zaoberal politológ a vysokoškolský pedagóg Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. Ďakovné diplomy si prevzali zakladateľ a dlhoročný predseda Ing. Rudolf Hromádka, doterajší podpredseda Ing. Ján Marônek a člen Rady klubu Ing. Igor Racík. Novými členmi Rady klubu sa stali Robert Rozbora a PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
 • Na pozvanie člena Medzinárodného klubu SR, primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča sa v Kongresovej sále Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo dvojdňové školenie, v rámci ktorého predseda Medzinárodného klubu SR Ing. Dušan Rozbora za asistencie člena Rady klubu PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD. predniesol prednášku, ktorej obsahom boli zásady protokolu, etikety, etiky, empatie, asertivity a ďalších disciplín s uvedením konkrétnych prípadov riešenia konfliktných situácií. Živý záuejm vyše stovky účastníkov potvrdil aktuálnosť tém.
 • V priestoroch zámku v Holíči sa uskutočnilo za podpory mesta a Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVŠ) spoločenské podujatie, ktorého významnou súčasťou bol krst knihy Európa v pohybe vydanej pod záštitou Medzinárodného klubu SR. Mnohopočetné publikum si malo pri tejto príležitosti možnosť vypočuť prednášky na aktuálne témy v podaní autora publikácie, riaditeľa Ústavu politických vied SEVŠ a člena Rady Medzinárodného klubu SR PhDr. Jozefa Vlčeja, PhD., ako aj spoluautorov poslanca Európskeho parlamentu a bývalého ministra zahraničných vecí SR JUDr. Eduarda Kukana, predsedu Medzinárodného klubu SR, viacnásobného veľvyslanca Ing. Dušana Rozboru, primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a vysokoškolských pedagógov doc. Ing. Jiřího Blažeka, PhD. a Prof. PhDr. Rastislava Tótha, CSc. Diskusia potvrdila veľký záujem o prezentovanú a ďalšie vydané či pripravované publikácie.
 
2017 Print
There are no translations available.

 • Pod záštitou Medzinárodného klubu SR vydala Stredoeurópska škola v Skalici v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne a niektorými členmi nášho klubu publikáciu pod názvom Európa v pohybe, do ktorej svojimi kapitolami prispeli členovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie, renomovaní vedci, predseda klubu Ing. Dušan Rozbora a člen klubu PhDr. Jozef Vlčej, PhD. Autorom predslovu je europoslanec, exminister zahraničných vecí SR JUDr. Eduard Kukan, ktorý spolu s Ing. Dušanom Rozborom a PhDr. Jozefom Vlčejom, PhD.  knihu prezentoval pred početným publikom 12. apríla 2017 v Brne.
 • V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave Medzinárodný klub SR v spolupráci s Ekonomickým ústavom SAV a Neformálnym ekonomickým fórom - Hospodársky klub 18. apríla 2017 zorganizoval vedeckú konferenciu na tému 60. výročie Rímskych zmlúv: Budúcnosť EÚ ako svoje 208. stretnutie.  Účastníkov pozdravil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a s príspevkami vystúpili: prezident III. skupiny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier, riaditeľ EÚ SAV a výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivan Šramko a analytik EÚ SAV Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Prítomný bol aj predseda SAV Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a ďalší predstavitelia politického života a vedy, ako aj veľvyslanci akreditovaní v SR. Po bohatej diskusii nasledovala recepcia.
 • V piešťanskom Kultúrno-spoločenskom centre Fontána Medzinárodný klub SR spoločne so svojím Infocentrom Piešťany a v spolupráci s členom klubu, mestom Piešťany, 18. mája 2017 ako svoje 209. stretnutie zorganizoval seminár pod názvom Protokol, etiketa, rétorika, obliekanie. Prítomných pozdravil viceprimátor mesta Piešťany Martin Valo a s prednáškami vystúpili: zakladateľ klubu Ing. Rudolf Hromádka, predseda klubu Ing. Dušan Rozbora, odborník na poradenské služby a manažérske tréningy Ing. Ivan Košalko, MBA a poradca v oblasti spoločenskej etikety a pánskej módy Jakub Abrahám, DiS.Art. Účastníci sa zaujímali o otázky protokolu a etikety aj počas spoločného obeda.
 • Medzinárodný klub SR je garantom vydania knihy Európa v ohrození, ktorú zostavil člen klubu PhDr. Jozef Vlčej, PhD. spolu s autorským kolektívom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Autorom predslovu je výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR a riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof.Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA a kapitolu Island, Nórsko a EÚ spracoval predseda Medzinárodného klubu SR a vysokoškolský pedagóg Ing. Dušan Rozbora. Knihu v Mestskej knižnici v Skalici predstavili pedagógovia SEVŠ PhDr. Jozef Vlčej, PhD., Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. a Ing. Dušan Rozbora. Podujatie za prítomnosti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala, zástupcov mesta Skalica, akademickej obce a ďalších hostí bolo príležitosťou na krst prezentovanej publikácie.
 • V Kongresovej sále bratislavského hotela Sorea Regia sa 23. októbra 2017 uskutočnilo 211. stretnutie Medzinárodného klubu SR, ktorého kľúčovou témou bola Harmonizácia daňových systémov krajín Európskej únie a taktiež Zdieľaná ekonomika ako nový svetový fenomén. O uvedenej problematike účastníkov podujatia informovali zástupcovia Finančnej správy SR - viceprezident Ing. Dušan Pátek a riaditeľka odboru daňovej politiky Ing. Marcela Hricová - ktorí taktiež analyzovali otázky spojené s daňou z pridanej hodnoty a zaoberali sa aj plánom jej reformy.
 • V Malej konferenčnej sále Slovenskej akadémie vied 12.12.2017 témy 212. stretnutia klubu súviseli s otázkami spojenými s vývojom situácie v Európe po sérii prezidentských a parlamentných volieb, ako aj s problematikou stavu ďalšieho vývoja v Európskej menovej únii. Riaditeľ Inštitútu globálnych štúdií Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. pri tejto príležitosti prezentoval svoju najnovšiu publikáciu Geopolitika Ruska. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA charakterizoval tri krízy eurozóny. Predstavil publikáciu EÚ SAV Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Podujatie bolo ukončené spoločným obedom v Café Štefanka.

 
2016 Print
There are no translations available.

 • V Kongresovej sále SAV v Bratislave klub usporiadal 203. stretnutie, na ktorom politológ, politický analytik a vysokoškolský pedagóg PhDr. Michal Horský prezentoval svoje pohľady na situáciu po parlamentných voľbách, sformovaní koaličnej vlády SR a na jej Programové vyhlásenie. S aktuálnou situáciou vo svetovej politike, jej rizikami a možným dopadom na slovenskú ekonomiku účastníkov oboznámil riaditeľ Ekonomického ústavu SAV Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. Spoločný obed sa uskutočnil v Café restaurant Štefánka.
 • Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave bol miestom 205. stretnutia klubu, ktorého hlavnou témou bola obchodná politika Európskej únie a jej obsah na základe výsledkov stretnutia ministrov hospodárstva krajín EÚ v Bratislave nasledujúcom po neformálnom Bratislavskom summite lídrov v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie. Vystupujúci hosť Ing. Rastislav Chovanec, PhD. informoval prítomných  o aktuálnych aspektoch súčasného vývoja obchodno-ekonomických vzťahov v rámci Únie, o ďalšej perspektíve v súvislosti s Brexitom, pripravenou dohodou EÚ - Kanada (CETA) i zámerom dohody EÚ - USA (TTIP), ktoré podrobnejšie analyzoval Dr.h.c. Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., z Ekonomického ústavu SAV. Spoločný obed účastníkov sa uskutočnil v Café restaurante Nervosa.

 • 206. stretnutie klub uskutočnil v Hoteli Magnólia v Piešťanoch, na ktorom veľvyslanec a riaditeľ Odboru Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Ján Bóry vo svojom vystúpení venoval pozornosť aktuálnym otázkam vývoja krízovaj situácie na Blízkom východe, ako aj hrozbe islamizácie a utečeneckému problému v Euópe päť rokov od "Arabskej jari". Program doplnil režisér a kameraman MgA. Ladislav Kaboš premietnutím ním nakrúteného dokumentu s autentickými zábermi z občianskej vojny v roku 2011 v Líbyi. Stretnutie ukončil spoločný obed v reštaurácii hotela.

 
2015 Print
There are no translations available.

 • Jubilejné 200. stretnutie klubu sa uskutočnilo 29. septembra 2015 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych   záležitostí SR. Štátny tajomník MZV a EZ SR, splnomocnenec vlády SR pre Predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok priblížil prítomným stav príprav SR na prevzatie Predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 a s tým spojený celý rad aktuálnych otázok, utečeneckú krízu nevynímajúc. Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV a výkonný tajomník Medzinárodného klubu SR Juraj Sipko sa vo svojom vystúpení zaoberal problematikou súčasného vývoja svetovej ekonomiky, ktorá čelí geopolitickým, fiskálnym a sociálnym rizikám. Slávnostnú atmosféru jubilea podčiarkol aj spoločný obed v reprezentačných priestoroch Palugyayovho paláca MZV a EZ SR.
 • Tretiu stovku svojich podujatí Medzinárodný klub SR začal 201. stretnutím v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave 18. decembra 2015. Na programe boli aktuálne témy - stav rokovaní TTIP, ekonomické sankcie EÚ, využívanie eurofondov či migračný problém, o ktorých informoval poslanec Európskeho parlamentu a exminister zahraničných vecí SR Eduard Kukan. Ďalší okruh otázok sa dotýkal predovšetkým vývoja v podnikateľskom prostredí na Slovensku, etiky podnikania pri potláčaní krízových javov v hospodárstve i vymožiteľnosti práva a dodržiavania platobnej disciplíny ako základného aspektu podnikania. Vystupujúcim hosťom k tejto problematike bol generálny riaditeľ spoločnosti Martimex Holding, a.s. a predseda Zahranično-obchodného výboru pri SOPK Július Kostolný. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom v reštaurácii Diamant.
 
2014 Print
There are no translations available.

 • Desiate výročie vstupu SR do EÚ a voľby do Európskeho parlamentu boli témou 194. stretnutia klubu v máji 2014 v priestoroch Správy účelových zariadení MZV a EZ SR. Význam členstva SR v EÚ vo svojom príhovore charakterizoval vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, veľvyslanec Dušan Chrenek a s Hodnotiacou správou o 10 rokoch členstva SR v EÚ účastníkov oboznámila generálna riaditeľka Sekcie európskych záležitostí MZV a EZ SR Iveta Hricová. Svoje pohľady v súvislosti s voľbami do EP predostreli lídri kandidátiek Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Jozef Viskupič (Most-Híd), ako aj predseda SaS Richard Sulík. Bohatá diskusia, ktorá pokračovala aj počas spoločného obeda,  bola dôkazom aktuálnosti témy stretnutia.
 • V rakúskom Hainburgu v rámci 196. stretnutia klubu 22. októbra 2014 prijal účastníkov podujatia primátor pán Josef Zeitelhofer a ďalší zástupcovia magistrátu, ktorí informovali o histórii, súčasnosti a perspektívach ďalšieho rozvoja mesta, ako aj o otázkach cezhraničnej spolupráce so Slovenskom. Po zápise do pamätnej knihy nasledovala diskusia spojená s čašou vína. Prítomní členovia klubu sa potom v sprievode tajomníka pre kultúru oboznámili s pamätihodnosťami mesta v jeho historickej časti.
 • Rekonštruovaný hotel Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach bol dejiskom 197. stretnutia klubu 25. novembra 2014. Vedúci predstavitelia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a riaditeľ SOPK v Žiline Ján Mišura informovali prítomných o novelizácii stavebného zákona a stratégii bytovej politiky, rozvoji cestovného ruchu do roku 2020 a taktiež o aktuálnych projektoch v oblasti infraštruktúry s využívaním fondov EÚ na výstavbu diaľnic, ako aj ich napojením na diaľničný systém susedných krajín. Program obohatila prezentácia ručne maľovaných máp firmou CBS, s.r.o. Podujatie ukončil spoločný obed.
 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 1 of 5